Administratieve vereenvoudiging: 120 maatregelen om de KMO’s een boost te geven

Door Theo Francken op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Administratieve vereenvoudiging

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken lanceren vandaag een omvangrijk plan voor administratieve vereenvoudiging voor de KMO’s. Ze willen het leven vergemakkelijken van de kleine en middelgrote ondernemingen en hun administratieve rompslomp terugdringen. 

Het plan is ambitieus. Naast het voorstellen van een stand van zaken van de ongeveer zeventig maatregel die op twee jaar tijd al werden genomen ten voordele van de administratieve vereenvoudiging, biedt het plan een vijftigtal nieuwe, weliswaar technische maatregelen, die echter allemaal hetzelfde doel nastreven: de KMO’s helpen zich te concentreren op hun kernberoep, en hen te bevrijden van nutteloze of overtollige administratieve stappen. 

Het plan werd op basis van overleg met een vijftiental beroeps- en interprofessionele organisaties opgesteld en zal het voorwerp uitmaken van een zesmaandelijkse monitoring onder het toezicht van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV). 

Het plan bevat algemene maatregelen die betrekking hebben op alle ondernemingen, maar ook meer sectorale maatregelen. 

Onder de vooruitgang die werd geboekt, citeert minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus met name: 
- De creatie van een uniek dossier bij het RSVZ voor elke zelfstandige om de gegevensuitwisseling te verbeteren met de andere openbare instellingen voor sociale zekerheid en de sociale verzekeringsfondsen, te beschikken over één toegang tot alle authentieke gegevens en op een eenvoudige manier nieuwe relevante authentieke bronnen te kunnen toevoegen naar gelang zij opduiken. Dit zal het mogelijk maken om een bepaalde informatie niet meer te moeten vragen aan de zelfstandigen.
- De geautomatiseerde en snelle procedure voor zelfstandigen die een vrijstelling van bijdragen aanvragen: de doelstelling bestaat erin dat de Commissie voor Vrijstelling een beslissing neemt binnen een termijn van maximaal 2 maanden in eerste instantie voor alle vrijstellingsaanvragen (met de mogelijkheid tot beroep voor de zelfstandigen).
- Binnen het FAVV, de vereenvoudiging van de procedures voor de ondernemingen die willen exporteren: verbetering van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de export, vereenvoudiging en digitalisering van de formulieren die moeten worden ingevuld...  

Voor staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken zijn de volgende 3 maatregelen van kapitaal belang: 

- Vereenvoudiging vergunningsaanvragen bij het Federaal Agentschap Nucleaire Controle (FANC) (Jambon – Francken)
Wie met nucleaire materialen werkt, moet hier een vergunning voor aanvragen.  Deze aanvragen worden tegen november 2017, in samenwerking met de dienst DAV, drastisch vereenvoudigd, only once-compliant gemaakt en elektronisch ter beschikking gesteld van de aanvrager. Afgelopen jaar werden zo’n 5000 aanvragen ingediend door personen en instanties die met nucleaire materialen werken. Hierbij denken we aan ziekenhuizen (radiologie), tandartsen…  voorheen moesten zij een 22 pagina’s tellend papieren document manueel invullen. Veel rompslomp en inefficiënt.  Voortaan worden deze pagina’s automatisch via invoering van je identiteitskaart elektronisch ingevuld en moet je zelf slechts 2 bladzijden invullen. Dit bespaart héél wat tijd en beperkt de kans op administratieve fouten. Het FANC volgt nadien verder op. 

- Toegang tot het Belgisch kadaster wordt makkelijker en breder  (Van Overtveldt-Francken)
De FOD Financiën ontwikkelt en/of voert verschillende projecten en webservices uit om de toegang tot de kadastergegevens voor belanghebbenden, waaronder o.m. notarissen en vastgoedmakelaars te vergemakkelijken. De vraag om de toegang te vergemakkelijken en te verbreden kwam uit het werkveld zelf. FOD Financiën staat open voor andere relevante en voldoende nauwkeurige verzoeken.  Zo wordt bijvoorbeeld een toegang voor de architecten, verder onderzocht. Via een digitale toegang met een login zouden deze beroepen toegang moeten krijgen tot het kadaster. Daar waar ze vroeger kadastrale gegevens schriftelijk of ter plaatste bij de diensten van het kadaster moesten opvragen, zouden ze dankzij deze vereenvoudingsmaatregel de administratieve mallemolen niet meer moeten afwachten  en kunnen ze op snelle en efficiënte wijze zelf de databank raadplegen en zo hun cliënteel correct inlichten. Dit betekent een besparing van veel tijd én papier voor iedereen. 

- Oprichting van een digitaal platform voor inschrijving overheidsopdrachten (Vandeput-Francken) 
Nog deze legislatuur zal een platform opgestart worden dat het voor KMO's moet mogelijk maken om zich, zonder al te veel administratieve rompslomp, in te schrijven op overheidsopdrachten. Op dit platform zullen alle overheidsopdrachten worden verzameld. KMO’s kunnen via een muisklik hierop intekenen, kunnen offertes opsturen, aanvragen indienen…  In een eerste fase zal dit platform beperkt worden tot bepaalde sectoren (ICT, consultancy, opleiding, ..) en tot opdrachten met een geraamde waarde van minder dan 135.000 euro.  

Deze vereenvoudigingsmaatregelen kwamen tot stand dankzij een nauwe samenwerking met Minister van Binnenlandse zaken Jambon, Minister van Financiën Van Overtveldt en Minister van Defensie Vandeput.


“De regering heeft al veel gedaan voor de administratieve vereenvoudiging, zoals wordt aangetoond door de stand van zaken van de genomen maatregelen, maar we kunnen nog verder gaan. Om dit plan uit te voeren, hebben wij geluisterd naar de sectoren en geprobeerd zo goed mogelijk te beantwoorden aan hun behoeften”, preciseren de minister en de staatssecretaris. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is