N-VA legt Zweedse erfenis op tafel in de Kamer

Door Peter De Roover, Jan Spooren, Koenraad Degroote, Jan Jambon, Theo Francken, Sarah Smeyers op 21 december 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Uitkeringen, Financiën, Migratie, Asiel, Lokale overheid, Veiligheid, Politie, Privacy, Staatsveiligheid
zweedse coalitie

De afgelopen jaren voer de regering-Michel I onder impuls van de N-VA een centrumrechtse koers. Ze verwezenlijkte heel wat mooie hervormingen, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen en de taxshift. Zo werden werken en ondernemen terug aantrekkelijk. Ook wat betreft veiligheid en migratie zijn er met de uitbreiding van de bestuurlijke handhaving, een versterkte klokkenluidersregeling en de woonstbetreding heel wat goede zaken in de steigers gezet die wachten op uitvoering.

Na het Marrakeshavontuur, waarbij drie regeringspartijen coalitiepartner N-VA tot ontslag dwongen, wil de N-VA-Kamerfractie erover waken dat deze Zweedse erfenis niet verloren gaat. “Tot de erfenis van de regering-Michel I hoort uiteraard het jongste Zomerakkoord. De voorstellen die we indienen in de Kamer, vormen een vertaling daarvan. Over al deze zaken bestond een akkoord binnen Michel I. Nu moet de Kamer het initiatief overnemen gezien de zeer beperkte speelruimte waarover de regering in lopende zaken Michel II beschikt”, aldus fractievoorzitter Peter De Roover.

Werken en ondernemen lonend maken

Kamerlid Jan Spooren neemt de fiscale maatregelen die deze zomer werden afgesproken over in een wetsvoorstel. Het is de bedoeling de fiscale pensioenval op te heffen. Daarnaast voorziet het voorstel om werknemers extra te stimuleren om knelpuntvacatures in te vullen. Concreet trekken we het aantal overuren dat fiscaal gerecupereerd kan worden op.

Een tweede wetsvoorstel van Spooren voorziet in enkele technische aanpassingen aan de startersjobs waardoor deze nog aantrekkelijker worden voor werknemers en werkgevers. Ook komt er onder meer een verplichting voor werkgevers om outplacement te betalen voor werknemers die wegens medische overmacht worden ontslagen.

Het derde wetsvoorstel van Spooren gaat over de hervorming van de werkloosheidsverzekering wat betreft de degressiviteit van de uitkeringen. Concreet willen we voorzien in een hogere uitkering bij de start van de werkloosheid om nadien sneller te dalen naar een lager forfaitair bedrag.

Komaf maken met malafide handelszaken

Voormalig vicepremier Jan Jambon dient het ontwerp bestuurlijke handhaving in als wetsvoorstel. Dat voorstel moet ervoor zorgen dat burgemeesters komaf kunnen maken met handelszaken die louter dienen als dekmantel voor criminele activiteiten. Om sluitingen effectief af te dwingen, zullen burgemeesters zaken die ze bestuurlijk sluiten ook meteen kunnen verzegelen en bestuurlijke dwangsommen opleggen.

Klokkenluidersregeling verder versterken

Kamerlid Koenraad Degroote dient een wetsvoorstel in om de klokkenluidersregeling te versterken. Het wetsvoorstel maakt werk van een scherpere aflijning van de definitie van een integriteitsschending, biedt de mogelijkheid aan ex-personeelsleden om melding te doen van een integriteitsschending en beschermt de vertrouwenspersonen (VPI’s).

Woonstbetredingen als sluitstuk van het terugkeerbeleid

Kamerleden Theo Francken en Sarah Smeyers dienen het wetstonwerp betreffende de woonstbetredingen als wetsvoorstel in. De woonstbetredingen vormen een essentiële schakel in het sluitstuk van de terugkeer van het migratiebeleid. Het voorstel, dat tot twee keer toe een akkoord kreeg in de regering-Michel I moet de politie toelaten om na toestemming van een onderzoeksrechter woningen te betreden waar personen die illegaal in het land verblijven, zich zouden bevinden.

De N-VA neemt haar verantwoordelijkheid op

“Vicepremier De Croo wekte vorige week de indruk dat een regeling van voorlopige twaalfden tot budgettaire ontsporingen zou leiden. Niets is minder waar. De techniek van voorlopige twaalfden vermijdt zelfs dat de regering-Michel II in de periode voor verkiezingen de budgettaire teugels zou gaan vieren. We hopen wat de uitvoering van de hervormingsagenda betreft te kunnen rekenen op een goede samenwerking met onze gewezen coalitiepartners. De N-VA-Kamerfractie neemt alleszins haar verantwoordelijkheid ten volle op”, besluit fractievoorzitter Peter De Roover.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is