N-VA wil wettelijk kader voor woonstbetreding en géén verbod op repatriëring van illegalen met minderjarig kind

Door Tomas Roggeman, Theo Francken op 19 oktober 2023

Om tegemoet te komen aan de luide roep onder de bevolking naar een ernstig terugkeerbeleid, legde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor op 20 september een wetsontwerp neer in de Kamer. Maar wat blijkt? Haar ontwerp bemoeilijkt de gedwongen terugkeer van illegalen nog verder. De Vivaldi-coalitie is namelijk wat ze is: een roodgroene coalitie waarin zowel de PS als Groen-Ecolo principieel gekant zijn tegen gedwongen terugkeer. Als gevolg daarvan is in het regeringscompromis geen wettelijk kader voor woonstbetreding opgenomen, wat absoluut noodzakelijk is, maar wel een praktisch verbod op gedwongen repatriëring van illegalen met een minderjarig kind. “Niet ernstig tot ronduit gevaarlijk”, reageren Tomas Roggeman en Theo Francken. Zij dienen amendementen in om dit wetsvoorstel bij te sturen.

Tomas Roggeman: “Vandaag is elk pand van een huisjesmelker in dit land een juridische ‘safe space’ voor illegaal verblijf. Net zoals elders in Europa heeft daarom ook België nood aan een wettelijk kader, dat onze politiediensten toelaat om zulke panden te betreden en er arrestaties te verrichten. Uiteraard telkens met een rechterlijke machtiging. Een wetsontwerp hiertoe werd in de vorige regeerperiode uitgewerkt door cd&v-minister van Justitie Koen Geens en kreeg een positief juridisch advies van de Raad van State. Het kwam er niet van omdat de MR toen, onder druk van Franstalig links, zijn steun hieraan introk. Het is tijd om die historische fout recht te zetten. Want zonder zo’n wettelijk kader kun je geen ernstig werk maken van gedwongen terugkeer.”

Joekel van aanzuigeffect

Theo Francken: “Staatssecretaris de Moor beweert dat gedwongen terugkeer een noodzakelijk sluitstuk is van het migratiebeleid. Maar tegelijk maakt ze dat met haar wetsontwerp onmogelijk voor een heel grote groep mensen in illegaal verblijf. Vandaag kan DVZ gezinnen in illegaal verblijf die elke medewerking bij terugkeer weigeren tijdelijk onderbrengen in gesloten woonunits voor families in Steenokkerzeel. Dat wil staatssecretaris de Moor met dit wetsontwerp verbieden. Zo’n verbod bestaat nergens in Europa. En daar zijn goede redenen toe: dit komt neer op het onmogelijk maken van gedwongen terugkeer voor elke illegaal met een minderjarig kind. Bij repatriëringen moet de overheid namelijk rekening houden met het principe van de eenheid van gezin. Dat goedkeuren kan een joekel van een aanzuigeffect genereren vanuit Europese lidstaten.”

N-VA wil aanpassing wetsontwerp

Om deze redenen diende de N-VA twee amendementen in op het wetsontwerp van de Moor. Het eerste sterkt ertoe het wettelijke kader voor woonstbetreding daarin op te nemen, volgens de exacte bewoordingen die die daartoe uitgewerkt werden door toenmalig minister van Justitie Koen Geens in de vorige regering. Het tweede amendement strekt ertoe om het verbod op tijdelijke opsluiting van gezinnen in afwachting van gedwongen repatriëring uit het wetsontwerp van de Moor te halen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is